PDA

View Full Version : Injectables


 1. Masteron Kalpa
 2. Nadrolone Decanoate/Deca Kalpa
 3. Testosterone Enanthate Kalpa
 4. Nandrolone-Phenylpropionate Kalpa
 5. Primobolan Kalpa
 6. Equipoise/Boldenone Kalpa
 7. Trenbolone Acetate
 8. Testosterone Cypionate
 9. Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate Kalpa
 10. Trenbolone Enanthate Kalpa
 11. Cut Stack Kalpa
 12. Tri Tren Kalpa
 13. Sustanon Kalpa
 14. Testosteron Propionate Kalpa
 15. Sustaxyl 350
 16. Trinaxyl 150
 17. Cutaxyl 150
 18. Trenboxyl Enanthate
 19. Trenboxyl Hexa
 20. Testoxyl Cypionate
 21. Boldaxyl
 22. Testoxyl Propionate
 23. Primoxyl
 24. Duraxyl
 25. Testoxyl Enanthate
 26. Nandroxyl
 27. Masteroxyl
 28. Kalpa Pharmaceuticals Info